info@deltaturistic.com | Tel. +34 977 460 839

Modele budowy atomu

By en General No hi ha comentaris

Modèle Atomu pour la FORDA-opublikowany w 1911 Roku modèle Atomu opracowany przez Ernesta. Kolejne, Lepsze TS MODELE Atomu wodoru oraz atomów wieloelektronowych zostały dostarczone przez mechanikę kwantową (równanie Schrödingera 1926 r., równanie Pauliego 1927 r., równanie Diraca 1928 r.) oraz elektrodynamikę kwantową. MODELE te powinny z ton est proche lepszą precyzją obliczać dłude ci Linii widmowych atomów je cząsteczek odpowiadającą ton est proche bardziej precyzyjnym pomiarom (NP. pomiar przesunięcia Lamba) Czy obliczać moment magnetyczny elektronu. Dzięki temu wytłumaczono też spin elektronu i wiązania Chemiczne. Modèle Atomu na dessin powyej, atome de présente wodoru H (AC. hydrogénium). Wodr jest najprostszym pierwiastkiem chemicznym, jego Liczba atomowa Z wynosi 1. Liczba atomowa jest rwna liczbie protonw w jdrze Atomu. Liczba atomowa pierwiastka chemicznego zapisywana jest jako Lewy Dolny indeks. Dla wodoru → 1H W obrbie jednego pierwiastka chemicznego wystpowa Moe kilka izotopw. Izotopy danego pierwiastka chemicznego RNI si tylko liczb neutronw w jdrze. Kady izotop Posiada Inn liczb masow A = N + Z.

Liczba masowa reprezentuje sumaryczn liczb protonw i neutronw w jdrze pierwiastka chemicznego. Liczba masowa zapisywana jest jako PRAWY grny indeks przy symbolu pierwiastka chemicznego. W oynatıcı Atomu wodoru H, Geographic s Trzy izotopy: • prot → 1H • Deuter → 2H • tryt → 3H W zalenoci OD pierwiastka chemicznego, jego izotopy MOG par stabilne Albo niestabilne. Poprzez stwierdzenie izotopy stabilne rozumiemy izotopy niepromieniotwrcze. Poprzez izotopy niestabilne (izotopy promieniotwrcze) rozumiemy izotopy o bardzo krtkim czasie poowicznego rozpadu. Modèle Ten zakłada, że w mikroświecie nie obowiązują prawa fizyki klasycznej oraz, że wszystkie Zawiera Tego świata posiadają podwójną naturę-Zarówno falową, Jak i korpuskularną. W modelu tym niemożliwe jest dokładne określenie położenia elektronu. Jego Stan w atomie opisany jest poprzez funkcję falową, która dotyczy stojącej Fali MATERII otaczającej jądro. Kwadrat amplitudy tej funkcji jest prawdopodobieństwem znalezienia elektronu na danym obszarze wokół jądra.

Modèle Bohra, jakkolwiek Bà ący sztucznym połączeniem Mechaniki klasycznej i nowych postulatów kwantowych, Daje prawidłowe Wyniki ce wartości energii elektronu w atomie wodoru oraz dłude ci FAL emitowanych przez wodór (Linie widmowe wodoru). Jest też poprawny w odniesieniu do tzw. atomów wodoropodobnych, TJ. Tak zjonizowanych atomów, że posiadają tylko jeden Elektron. Zastosowanie modelu Bohra nie ogranicza się jedynie do Atomu wodoru. Modèle Ten jest Uniwersalny w tym sensie, że jest słuszny dla układu dwóch dowolnych cząstek naładowanych, które krążą wokół Tranzytu obwodnicą masy z prĩkościami znaczne mniejszymi OD prĩkości światła. Modèle Ten jest Więc poprawny dla układu jednoelektronowego takiego Jak Atom wodoru, ALE też jest słuszny dla pojedynczo zjonizowanego Atomu Helu, podwójnie zjonizowanego Atomu LITU itd. Modelem tym Można także opisać pozytonium (czyli układ Elektron-pozyton) oraz stany Rydberga jakiegokolwiek Atomu, TJ. Takie stany atomowe, w których jeden Elektron jest w znacznej odległości OD reszty Atomu. Modèle Ten może być także użyty do obliczania Linii K promieniowania X, Pod warunkiem, że Doda się Dodatkowe założenia (por.

Prawo Moseleya). W fizyce wysokich energii może być użyty do obliczania Mas mezonów zbudowanych z ciężkich kwarków. Modèle Ten nie wyjaśnia SPINU elektronu, nie nadaje się do opisu atomów wieloelektronowych. Został zastąpiony przez dokładniejsze MODELE kwantowe (patrz niżej). Modèle Atomu pour la FORDA de la przewidywał dyskretnego charakteru widma promieniowania wysyłanego przez atomy oraz nie wyjaśniał ich stabilności. Niels Bohr usunął te trudność proponując modèle Atomu oparty na dwóch nowych postulatach, sprzecznych z klasyczną elektrodynamiką.

Post navigation